VIDEO: Debates on Secularism and Democracy with Esmail Nouriala and Mehdi Khalaji
BBC Persian
26-Dec-2011

پرگار به طرح پرسش هایی اختصاص دارد که از خبرها و حوادث روزمره فراتر می رود. این پرسش ها منشا بحث هایی می شود که در آن غالبا پیش فرض ها و داوری های بنیادی به چالش کشیده می شود. در این برنامه ترکیب غالب عبارت است از دو صاحب نظر و دو پرسشگر، هر چند این ترکیب گاه به مقتضای بحث تغییر می کند. پرگار برای دسترسی بهتر به صاحب نظران و پرسشگران ایرانی و افغان در واشنگتن و کابل نیز تهیه می شود. درطرح موضوعات پرگار از نظرات شما استفاده می کنیم. بنابراین اگر موضوعی به نظرتان می رسد که مناسب برنامه است و منشا یک بحث جدی بین دو صاحب نظرمی شود و به طرح سوال های جدی از جانب پرسشگران می انجامد آن را برایمان بنویسید. ضمنا شماری از مخاطبان برنامه نظرات خود در مورد بحث های پخش شده را در صفحه فیس بوک پرگار بیان می کنند و به همین دلیل گاه می توانید شاهد ادامه بحث ها درفیس بوک باشید

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark