بازنده بزرگ انتخابات مجلس خامنه ای و جناح راست است!
rahetudeh.com
03-Dec-2011

جناح‌های مختلف راست به جان هم
افتاده اند چون نتوانسته اند و نمی‌توانند اصلاحات و جنبش سبز
را حذف کنند و نه تنها نمی‌توانند حذف کنند بلکه این جنبش به
عنصر تعیین کننده انتخابات آینده تبدیل شده است.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark