ايران جايگاه دومين صادركننده اوپك را به عراق داد
tabnak.ir
03-Dec-2011

ايران كشوري است كه به تنهايي اندازه اتحاديه اروپا گاز مصرف مي كند

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark