اسرائیل از بمب اتم علیه ایران استفاده خواهد کرد
pyknet.net
23-Nov-2011

شایع است که
خامنه ای از شیمی درمانی خودداری می کرده است. زیرا نمی خواسته
است علائم شیمی درمانی نمایان شود و بیماری او را بر همگان
آشکار کند.

>>>
recommended by پندارنیک

Share/Save/Bookmark