هشداراعضای جبهۀ ملی ایران به حاکمیت: دوران استبداد به سرآمده است
اخبار روز و گویا
20-Jul-2011 (one comment)
گروهی از اعضای شورای مرکزی، سازمان های تهران و نمایندگان شهرستان های
جبهه ی ملی ایران بیانیه ای را  به مناسبت  چهل نهمین سالگرد واقعه ۳۰   تیر منتشر کرده اند.
ملت قهرمان ایران اراده خود را در انقلاب مشروطیت برای سرنگونی یک نظام
فاسد و ضد ایرانی نشان داد. نظامی که نخبه کشی می کرد، دست گداییش به سوی
غرب دراز بود، انگیزه دفاع از مرزها را نداشت و کشور را به ورشکستی و تجزیه
کشاند. ناتوانی و بی خردی نظام استبدادی حاکم باعث شد که در جنگ اول جهانی
اول با وجود بیطرفی، چهل درصد جمعیت کشور تلف شوند. در انقلاب مشروطیت،
ملت ایران برای رهایی از فساد و بی فرهنگی حاکم، به ارزشهای کهن خود بازگشت
کرد و نیز نشان داد که می خواهد جزو ملتهای پیشرو جهان سرنوشت خود را به
دست خود بگیرد. ملت در خیزش خود پیروز و نظام وادار به تسلیم در برابر
خواسته ملت شد. می رفت که نظام اداری کشور همپای کشورهای پیشرو جهان تبدیل
به جمه... >>>
recommended by aynak

Share/Save/Bookmark

 
Parham

دمشون گرم

Parham


به اینا میگن آدمای درست و حسابی