ماجراجویی دولتی و ضرورت هوشیاری سبزها
Kaleme
11-Jun-2010

کلمه- گروه سیاسی: اخبار واصله نشان از آن دارد که دولت نامشروع با توجه به شکست های پی در پی در عرصه های مختلف داخلی و متاسفانه بین المللی، از جمله افشای چهره ی ریاکارانه ی آنها در برخورد با امام امت و رهبر کبیر انقلاب، جسارت به یادگار آن عزیر بزرگوار در ۱۴ خرداد، تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل متحد که اصولا مدیون سیاستهای ماجراجویانه دولت است و اطمینان از زنده بودن جنبش سبز مردم ایران و عزم راسخ مردم برای شرکت میلیونی در راهپیمایی سکوت پیش بینی شده برای ۲۲ خرداد در صدد حادثه آفرینی و ماجرا جویی های جدید در صحنه های داخلی و بین المللی است تا بار دیگر با انحصار وسایل ارتباط جمعی نسبت به تشدید جو پلیسی در جامعه و رادیکالیزه کردن صحنه سیاسی کشور به سرکوب بی رحمانه و شدید مردمی که صرفا خواهان برخورداری از حق ابتدایی خود برای انجام تظاهرات مسالمت آمیز هستند اقدام کند و اذهان عمومی را از آنچه که این روزها در کشور می گذرد منحرف ک... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark