امام جمعه کاشان : شعاردهنگان در سفر احمدی نژاد عذرخواهی کنند
DayPress
15-May-2010

امام جمعه کاشان همچنین ضمن تقدیرازحضوررئیس جمهوراسلامی ایران درشهرکاشان و دیداربا مردم این شهرو نیزتشکرازمردم قدرشناس کاشان ازسردادن برخی شعارها دراین مراسم انتقاد کرد و گفت عده ای اندک ازافرادی که شعارهای خلاف اخلاق و خارج از شان مردم کاشان سردادند اعتبار و حیثیت این مراسم را زبرسوال بردند و سفر را به کام رئیس جمهور، استاندار و بنده بعنوان نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه کاشان تلخ کردند.

عضو خبرگان رهبری با غیرقبول خواندن این حرکت خواستار عذرخواهی مکتوب این افراد از مسئولان استانی و شهرستان شد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark