احمدی نژاد: ایران قدرتمندترین کشور جهان است
تلویزیون رژیم
08-Apr-2010 (one comment)
احمدی نژاد: ایران قدرتمندترین کشور جهان است

---------------------------------------------------------------------------

تلویزیون رژیم: آقای احمدی نژاد در دیدار با نخبگان و فرهیختگان آذربایجان غربی گفت، امروز ایران قدرتمندرین کشور جهان است و این را می توان از شرایط کشورمان در عرصه های بین المللی به خوبی مشاهده کرد .

احمدی نژاد با اشاره بـه اینکه نفوذ ایـران درمیان ملت های جهان روز به روز درحال افزایش است خاطرنشان کرد با وجود فرافکنی های غـرب بـرای منزوی جلوه دادن کشورمان ، ایران اسلامی حتی درکشورهای همسایه انها هم نفوذ کرده است.

احمدی نژاد تصریح کرد: شرایط مناسب بین المللی ایران درحال حاضر فرصت مناسبی است برای سازندگی ایران.

وی درادامه بااشاره به وضع نامناسب اخلاقی جهان کـه غرب متولی آن است گفت : جـامعه بشری هنـوز بهار را تجربه نکـرده است و باید در انتظار بهار حقیقی بمانیم کـه خداوند وعده اش را داده است تا همه بشریت ب... >>>

KamRan201

شتر در خواب بیند پنبه دانه

KamRan201 


Share/Save/Bookmark