بدون مشارکت مردم ثبات سیاسی پایدار نیست
Deutch Welle
30-Mar-2010
مهندسی آگاهانه آینده بدون فهم گذشته و تاریخ ممکن نیست. رضا پهلوی شاهد دو جنبش مهم و سرنوشت‌ساز بوده است. جنبشی که سرنگونی حکومت پهلوی را در پی داشت و جنبشی که حکومت ولایی را به چالش می‌کشد. >>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark