وجود حدود 20 نوع هروئین در بازار مصرف ایران
خبرگزاری مهر
16-Feb-2010

خبرگزاری حکومتی مهر: نتایج تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر حاکی از وجود 10 تا 20 نوع هروئین در بازار مصرف ایران است.

اگر چه تحقیقات جدید نشان می دهد که هم اکنون ماده مخدر کراک در حال جایگزینی هروئین در کشور است اما هروئین نیز همچنان بخشی از مصرف کنندگان خود را حفظ کرده است.

>>>
recommended by KamRan201

Share/Save/Bookmark