سی دی خالی بودجه 89
Rooz Online / Ardalan Siami
24-Jan-2010

اولین بودجه دولت دوم احمدی نژاد دیروز در حالی به مجلس ارائه شد که دوماه از مهلت قانونی ارائه آن گذشته بود. رییس دولت دهم از میزان بودجه تقدیمی خود به مجلس سخنی به میان نیاورد اما خبرگزاری ها این رقم را 368هزار میلیارد تومان برآورد کردند.دولت در سال اجرای هدفمند سازی یارانه ها 97. 1 هزار میلیارد تومان بودجه جاری پیش بینی کرد. بر اساس ارقام رسمی اعلام شده از بودجه سال 89 کل بودجه دولت معادل 368 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 239. 5 هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه شرکتهای دولتی و 128. 9هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است که از این رقم در حدود 31. 8 هزار میلیاردتومان بودجه عمرانی و 97. 1 هزار میلیارد تومان بودجه جاری است.شعار ودولت بزرگارائه با تاخیر لایحه بودجه درحالی است که سال 89 سال هدفمندسازی یارانه هاست وهمین دیروز قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. از سوی دیگر بنا بر سیاست های اصل 44 باید نقش وحضور دولت در اقتصاد کاهش پیدا میکرد اما د... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark