تجمع اعتراضي مادران عزادار و خانواده مادران بازداشت شده در مقابل زندان وزرا و دادگاه انقلاب
INA News Agency
10-Jan-2010

بنا به گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دموکراسي در ايران روز يکشنبه 20 ديماه بيش از 70 نقر از مادران عزادار و خانواده آنها براي پيگيري وضعيت مادران عزاداري که هر شنبه در اعتراض به عدم محاکمه و مجازات آمرين و عاملين کشتارها و دستگيريهاي اخير در پارک لاله تجمع مي کردند و روز گذشته بازداشت شدند، در مقابل زندان وزرا تجمع اعتراضي بر پا کردند.
مادران عزادار و خانواده مادران بازداشت شده از ساعت 8:30 امروز در مقابل زندان وزرا به نشانه اعتراض به بازداشت مادران تجمع کردند وبراي مدت طولاني با سر دادن شعار مادران ، مادران خواهان آزادي سريع و بدون قيد و شرط مادران در بند شدند و از اين طريق سعي مي کردند که عابرين و رانندهاي خودروها را از بازداشت مادران عزادار مطلع کنند. يکي از نيروهاي سرکوبگر به نام سروان علي آل بويه که هر شنبه درپارک لاله مادران را مورد يورش و اذيت آزار قرار مي داد سعي داشت با توهين و برخوردهاي وحشيانه مادران را مت... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark