پاسخ کروبی به يزدی: از منصب و مسئوليت‌های خود کناره‌گيری کنيد تا تحت فشار و از روی بی‌اطلاعی سخنی ناثواب نرا...
Tagheer via gooya.com
15-Dec-2009

در خصوص سخنان اخيرتان در جمع مبلغان دينی، ۲ نکته و ۲ تذکر را به شما خاطرنشان ميکنم:
در خصوص جمله شما نسبت به نارحتيتان از جوک شدن بنده بايد يادآور شوم، آنانی که به شما اطلاع رسانی ميکنند و منبع خبری شما هستند؛ گويا برايتان جوک ميگويند و اين توهم برای شما ايجاد شده که فضای سياسی کنونی جامعه و وقايع صورت گرفته در آن به مثابه جوک و شوخيست!
بهتر نيست در يک فضای آزاد و شفاف اطلاعاتی قرارگيريد و از وقايع صورت گرفته در جامعه بهتر آگاه شويد؟ شايد آگاهيد و به دلايلی از پرداختن به اصل موضوع طفره ميرويد!؟
به شما به عنوان کسی که از سوابق مبارزاتی بنده در طی سالهای قبل و بعد از انقلاب به خوبی آگاهيد و ميدانيد که دوشادوش مردم در ايام سخت حضور داشته و از کوچکترين حق آنان دفاع نموده ام؛ يادآوری مينمايم آنچه که انجام ميدهم بر اساس عقيده، تشخيص و وظيفه ام در دفاع از حقوق شهروندی يکايک مردم بوده و خواهد بود و اين برای من هدف و وظيفه ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark