مجلس عوام کانادا سرکوب بهائیان در ایران را محکوم می کند
سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی
05-Apr-2009 (one comment)

مجلس عوام کانادا به اتفاق آراء قطعنامه شدید اللحنی را تصويب كرد که در آن سرکوب بهائیان در ایران محکوم و از دولت ایران خواسته شده است رهبران زندانى اين جامعه در تهران را آزاد كند. نمايندگان مجلس عوام کانادا همزمان با محکوم کردن نقض «مستمر و فراگیر» حقوق بشر در ایران، نه فقط در مورد شهروندان بهائی بلکه در مورد تمامی شهروندان ایرانى که به دست عوامل افراطی در آن کشور سرکوب شده اند، مراتب ستايش عمیق خود را نسبت به مردم ایران و«سهم عظيم تمدن بزرگ» ایران در فرهنگ بشرى ابراز داشتند.

>>>
alborz

بزرگداشت و محکومیت

alborz


بزرگداشت مردم ایران و محکومیت دولت ایران در این قطعنامه حاکی از این نکته میباشد که بسیاری از مردم ایران به پشتیبانی از هموطنان بهائی خود بر خواستند، و عدم هماهنگی‌ با سیاست‌های این رژیم را در این رابطه ابراز کردند.Share/Save/Bookmark