ارحام صدر جاودانه شد
blogs
16-Dec-2008

شايد كمتر كسي بداند كه ارحام صدر از مديران عالي بيمه ايران بود در شهر
اصفهان و او بود كه در ساختن هتل شاه عباس كه براي هميشه يكي از آثار
ديدني شهر اصفهان است نقش پر رنگ داشت. او فردي تحصيل كرده بود. نقش
اجتماعي خودش را در بيرون از تاتر خوب بازي ميكرد . مردم برايش بسيار
احترام قايل بودند و دوستش داشتند و از خودشان بود. مثل خودشان بود.او به
مردم تكيه داشت و اعتبارش همين بود او زبان طنز ظريف مردمش بود.

>>>
recommended by Siah

Share/Save/Bookmark