احمدي نژاد به ايرانيان مقيم آمريکا سوغاتي داد
IRNA
25-Sep-2008

در ابتداي اين مراسم باشکوه صف چند صد متري در سه رديف از مشتاقان احمدي نژاد در راهروهاي هتل بسيار بزرگ محل استقرار رييس جمهوري تشکيل شده بود و همه براي ديدار احمدي نژاد لحظه شماري مي کردند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark