اعتراض کلیسای پروتستان آلمان به قانون ارتداد در ایران
DW
25-Sep-2008 (one comment)

در "قانون مجازات اسلامی" که در روز ۹ سپتامبر در مجلس قانونگذاری ایران به تصویب رسیده، برای بازگشت از اسلام (ارتداد) مجازت مرگ تعیین شده است. در این قانون از دو نوع "مرتد" سخن می‌رود: مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که یکی از والدینش مسلمان بوده و خود پس از بلوغ اسلام آورده، سپس از آن رویگردان می‌شود. مرتد ملی کسی است که والدین غیرمسلمان داشته اما خود در سن بلوغ دین اسلام را پذیرفته و سپس از آن خارج شود.

>>>
alborz

German Protestant Church Protests Apostasy Law

by alborz on

The apostasy law that passed recently now legalizes the carrying out of the Shariah Law which permits killing of those that have converted from Islam to another Faith.  This is particularly pertinent in the context of the followers of the Baha'i Faith.


Share/Save/Bookmark