"حنا جهانفروز"خواننده ایرانی زاده اسرائیل با آهنگسازی در ایران آلبوم جدیدی عرضه میکند

"حنا جهانفروز"خواننده ایرانی زاده اسرائیل با آهنگسازی در ایران آلبوم جدیدی عرضه میکند
by Hanna Jahanforooz
29-Jun-2010
 
<a href="http://www.hamdami.com/MFAFA/Reports2009/270610-HanaJahanforuz.htm" title="&quot;حنا جهانفروز&quot;خواننده ایرانی زاده اسرائیل با آهنگسازی در ایران آلبوم جدیدی عرضه میکند" target="_blank">http://www.hamdami.com/MFAFA/Reports2009/270610-HanaJahanforuz.htm</a>
Share/Save/Bookmark