IDEAS

نهضت مشروطیت و دیانت بهایی

نگرشی نوین به گفتمان جامعه بهایی در عصر مشروطیت

07-Sep-2007
در حالی که انقلاب مشروطه ایران در سالهای اخیر به طور علمی و دانشگاهی مورد نقد و بررسی مبسوط دانشمندان قرار گرفته است لکن رابطه دیانت بهائی و انقلاب مشروطه ایران تا حد زیادی مجهول مانده است. دیدگاههای بهایی در مورد جنبش مشروطه به اشتباه ساده انگاشته شده و یا به یک یا دو جنبه محدود گشته است. نمونه واضح نوع اوّل ساده اندیشی را می توان در آثار ادوارد براون یافت. او که مهم ترین مستشرق اروپائی آن دوران به شمار میرود معتقد بود که بهائیان به دستور حضرت عبدالبهاء موضعی انفعالی در پیش گرفته بودند.(۴) به عقیده براون بهائیان فاقد برنامه ای جامع و همه شمول برای اطلاحات در ایران بودند>>>

EROTICA

Part of our tradition, too

Part of our tradition, too

A collection of Qajar-style illustrations from Wellcome Library

by sourena
05-Sep-2007 (24 comments)

>>>

IDEAS

تاريخ ما و سکولاريسم

نسل جوان ايرانی می تواند بر سکوی سابقهء بومی و خودی بايستد و خواهان آزادی و عزت شود

03-Sep-2007
ما می توانيم اعتقاد به سکولاريسم و کوشش برای اعمال آن را از حوزهء زندگی مدرن بيرون کشيده و آن را در سراسر تاريخ انسان جستجو کنيم تا بدانيم که اگرچه اين آرزو نمی تواند «نو» باشد اما چرا کمتر اتفاق افتاده است که يک چنين آرمانی، که در سايهء آن مردمان می توانند، در عين داشتن عقايد و مذاهب گوناگون، زندگی آسوده و صلح آميزی داشته باشند، نمی توانسته براحتی صورت تحقق بخود بگيرد و تاريخ آدمی، در فضای گمشدگی تساهل و صلح، در سيطرهء تحميل زورگويانهء عقايد، و در کوشش برای اينکه حاکمان همگان را به رنگ خود درآورند، پر از جراحت و چرک و خون است. >>>

DEBATE

جزوه « ساواک »

اشاره به نوشته دکتر ناصر زرافشان در نقد گفتار دکتر عباس ميلانی

01-Sep-2007 (one comment)
آقای دکتر ميلانی در آن گفتگوی کذائی با روزنامه «هم ميهن» شديدأ به نيروهای چپ بخاطر اينکه تحت تأثير «فرهنگ روسی » قرار داشته و دارند ، حمله کرده است ، آنهم بدين جهت که طرفداران آن ها ،« چيزی بنام فرهنگ جمعی راه انداختند » و در آن رابطه کوچکترين نقشی برای « فرد» قائل نشدند. او در آن گفتگو بدون اينکه به نقش مهمی که حاکمين سرکوبگر و سانسورچی که با اعمال خود جلوی چاپ اکثر کتاب های سياسی و روزنامه و مجلات را گرفتند و درآن رابطه اين امکان را بمردم ايران ندادند تا در جامعه ايران برخورد عقايد صورت گيرد و نيروهای سياسی برای نظرات و عقايد خود بطور علنی در بين مردم به تبليغ،ترويج و روشنگری دست بزنند و سره را از ناسره جدا کنند، تمام کاسه کوزه ها را سر چپ و در پيشاپيش آنها حزب توده خرد کرده است. گويا در بوجود آوردن آن وضع، نهادهای سرکوبگر رژيم شاه ، همچون ساواک و دستگاه سانسور رژيم، کوچکترين نقش منفی نداشته اند. >>>

KURDS

تاریخ موجودیت کردان

و نقش آنها در پایداری و استقلال ایران

31-Aug-2007 (one comment)
در آشفته بازار امروز جهان که جمعی ناآگاه ، جمعی مغرض ، جمعی بی تفاوت ، جمعی بد ستور ، جمعی خشک سر ، جمعی نان به نرخ روز خور و جمعی... از کنار واقعیت های گذشته خود می گذرند ، باید به اندیشه ورزان گرایش های مختلف هشدار داد که به خود آیند و در کشاکش تلاش ملت برای مردم سالاری ، در راستای منافع بیگانه ، جبهه های دروغین و سنگرهای پوشالی برپاندارند که ایرانیان از همه اقوام از کنار این مواضع ساده عبورنمی کنند ، از این رو ، برآنم دست کم به نوبه خود به عنوان یک ایرانی کرد به گذشته خود مراجعه کرده ، بگویم از کجا آمده ام و نیاکانم کیانند تا سربلند برخلاف یاوه سرایان دستوری بیان کنم به راستی ایران پیش از هر قومی ، سرای کردان بوده و هست . جمله ای است مشهوراز ملامصطفی بارزانی ، بزرگ مرد میدان های نبرد غیر کلاسیک که " هر کجا کرد هست ، آنجا ایران است ." >>>

LETTER

پاسخ استاد علی اکبر دهخدا

بگوييد که چگونه توانسته ايد از دست استعمار خلاص شويد؟

28-Aug-2007 (one comment)
از اين گوشه آسيا شما می تواند به ملت خودتان اطلاعات بدهيد، تا آنها بدانند در اينجا به طوری که انگليسی ها ايران را معرٌفی کرده اند، يک مشت آدمخوار زندگی نمی کنند، و از طرف ديگر به فارسی، به عقيده من خوب است که در صدای آمريکا، طرز آزادی ممالک متحده آمريکا را در جنگ های استقلال، به ايرانيان بياموزيد و بگوييد که چگونه توانسته ايد از دست استعمار خلاص شويد؟ و تشويق کنيد که واشنگتن ها و فرانکلن ها در ايران، برای حفظ استقلال از همان طرق بروند. >>>

FILM

Xerxes

A screenplay by Ren A. Hakim

27-Aug-2007 (3 comments)
Interestingly Hollywood may well discover a new and interesting version of the legendary tale of Xerxes and Esther thanks to a script written by a beautiful American actor/writer of Iraqi heritage: Ren A. Hakim. All the more interesting is that Hakim's script is titled Xerxes and tries to take a look at this story from the perspective of the King whose reign saw the expansion of the Persian Empire to its pinnacle and during which the Palace of Persepolis was to be completed as an architectural Imperial legacy for future generations before its fatal destruction and burning centuries later by Alexander the Great. >>>

MOSSADEGH

The first mammal

Going to bat for Mossadegh

27-Aug-2007 (3 comments)
In moments of statistical introspection, I wonder if LA Dodgers fans are generally Pahlavi supporters. The occasional Shah picture posted on huge Westwood billboards, and the handful of TV stations time capsuling pre-revolution Tehran are tempting bits of data. San Francisco Giants fans, on the other hand, are likely pro-Mossadegh, though I lack the evidence of billboards. Needless to say, Giants rule and Dodgers suck, but it is nice occasionally to brawl with facts and reason. Two meticulously researched books by Oxford scholar Homa Katouzian hit the ball right out of the ballpark for the Giants.>>>

28 MORDAD

فرمودید کودتا یا قیام؟

پس بفرمائید که در آخر حکایت هنوز نفهمیده اید که لیلی زن بود یا مرد!

27-Aug-2007 (30 comments)
از روزی که آخوندها در ایران به فکر تکیه زدن بر مسند قدرت افتادند من هم و غمم را متوجه مبارزه با آنها کردم و نیازی هم ندیدم که هر بار ابراز مخالفت با رژیم اسلامی را با زدن گریزی به گذشته همراه کنم و هر بار انتقاداتی که همیشه به دستگاه آریامهری – در زمان بیا برو اش – داشته ام مکرر نمایم. هرگز تصور نکردم که وقتی از روشنفکران ایراد می گیرم باید توضیح بدهم که این ایراد متوجه مخالفت آنها با حکومت استبدادی نیست که من با آن همصدا و یکدلم بلکه از این روست که آنها به وظیفه روشنفکری خود عمل نکرده اند ...>>>

MUSEUM

Pride & prejudice

Pride & prejudice

Visiting the National Museum of the American Indian

by Jahanshah Javid
23-Aug-2007

>>>

28 MORDAD

Guys, it’s time to move on

28th Mordad has been turned into another Karbala

19-Aug-2007 (8 comments)
Yet another anniversary of 28th Mordad, and I can’t stand it! Like the 3rd of Esfand 1299 nothing shows the divisions amongst Iranian nationalists up as much as the anniversary of these events and the (mis-)treatment of history by all involved. There are many lessons that need to be learnt by Iranians from these episodes of their history but having learnt those lessons (long ago) they need to move on. Unfortunately we don’t seem to be able to do this judging by the idiotic emotion ridden pieces of tripe written every year by all sides. >>>

28 MORDAD

Ahmad Abad

Ahmad Abad

Maybe one day, this place will finally become the shrine that Iranians have been deprived of for nearly 50 years

by Fariba Amini
19-Aug-2007 (5 comments)

>>>

STAGE

Gilgamesh

Gilgamesh

Preview performance of "The Epic of Gilgamesh" in Berkeley's Ashby Theater

by Jahanshah Javid
17-Aug-2007

>>>

PEOPLE

Little Mother of Abadan

I met Fati in my recent trip to Khozestan, and this is a report of my visit with this adventurous girl

05-Aug-2007 (one comment)
Fati is the mother of orphaned beggars of Abadan, and unfortunately Abadan has lots of beggars many of whom are orphans. Passing through any street and back alley you will see hands that are extended towards you and mouths that are glued to your hands. “Fati” the 14-year old girl, who herself has two needy hands, has gathered many of the needy, abandoned, and homeless kids around herself and in effect has formed a small organization of beggars. This organization does not train beggars but rather helps the homeless children, and at times with a bite of food and a pair of shoes saves a life.>>>

IRAN-TURKEY

Reza Shah vs. Ataturk

The former did not preside over the total alienation of his country

04-Aug-2007
Yes, Reza Shah did confiscate privately owned land but he did not take it from the poor peasants whose earnings were plundered by their powerful and greedy landlords who had, in turn, obtained the same land by force and without giving a fare share to its native farmers. He took the land off the hands of the feudal landlords who had mushroomed around the country and were seeking to disintegrate it for the benefits of their foreign masters. And no, Reza Shah, unlike his friend and ally Ataturk, did not preside over the total alienation of his country's literary heritage by blindly adopting a foreign script that had no connection with its rich literary past be it poetry or prose. And unlike Ataturk in his days as a member of the fiercely nationalistic Young Turks, Reza Shah had no hands in the ethnic cleansing of a major community.>>>