STORY

شنلی در مه

مجسمه ای در موزه لس انجلس

16-Jul-2008
بچه که بودم در ذهنم کمترین تردیدی نداشتم که آن چیزی که آن وقت ها " چیز واقعی" می نامیدمش، بعدها وقتی بزرگ شدم، وقتی از دست مدرسه و رویا کُشی پر هیاهو آنجا نجات پیدا کردم، وقتی آرزوهایم را عملی کردم،‌(‌رفتن به دانشگاه، نقاش خوب شدن، عاشق شدن، شاعر شدن، سفر کردن...) خواهد آمد. امروز در سی و سه سالگی می بینم که " آن چیز واقعی" برای همیشه غیر قابل دسترس خواهد ماند. از خواب که پریدم حال عجیبی داشتم. چیزی بین رویا و واقعیت. تشخیص آنکه کدام یک واقعیت دارد سخت بود. در رویا همه جیز ساده است. یک عالمه کلمه به ذهنم هجوم می آورند که مثل شیطانک هایی رقصان در سرم می رقصند و می خواهند بیایند اینجا اما به محض اینکه پا در ثانیه می گذارم همگی مثل مهِ بلندیهای جاده کارپنتریا در سراشیبی آن طرف جاده و آفتاب محو می شوند.>>>

WAR

Zinn in Jail

A short story about scuffle between famed peace activist and reactionary media

14-Jul-2008 (3 comments)
I first learned of Howard Zinn’s arrest by noticing his photo in Boston Globe’s front page, next to the headline: famed historian, activist jailed for punching a man -- and knowing Howard’s life-time credential as a non-violent civil rights leader, I was naturally curious, to say the least, actually down right skeptical, and then, when I read the news story and discovered that the “victim” was a "distinguished" member of right-wing Fox TV, I allowed my suspicion a couple of notches down yet sufficiently in gear to warrant a healthy doubt about the veracity of the story – that Zinn had “attacked” him after a heated, accidental, exchange over wars in the Middle East. >>>

SWEET

سهم شیرینی ما
11-Jul-2008 (2 comments)
تلفن را که برداشتم بی مقدمه گفت؛ تمامی امروز یاد شیرینی ها بودم. از یک سوپر ایرانی همین نزدیکی ها از هر نوعش که داشت، خریدم. اگر الان کسی وارد دفتر بشود، از دیدن انواع شیرینی و آجیل روی میزم، چار شاخ می ماند! میدانی! هیچ کدامشان آن مزه را ندارند! گفتم زنگی بزنم بپرسم هیچ وقت با آن لذت و دلهره شرینی خورده ای؟ گفتم؛ آره! اما شیرینی هایی از نوعی دیگر! لذت های بزرگ، اغلب با دلهره و تشویش همراه اند. شاید همین باعث شیرینی شان می شود! مهمانخانه ی ما هم مثل هر خانه های پر جمعیت آن سال ها، منطقه ای ممنوعه بود با دری بسته و قفلی قدیمی. مادر نه تنها درِ اتاق، که درِ کمد، یا به لهجه ی اصفهانی ها "دولاب" داخل اتاق را هم قفل می کرد. آن دولاب، قبله ی آرزوهای ما بچه ها بود. جایی که آجیل و انواع شیرینی و گز و سئون در قل و زنجیر، بسته و زندانی بودند. ما بچه ها تنها سالی چند بار به وصال این لعبتکان می رسیدیم. یک روز که مادر به حمام رفته بود،...>>>

OHOY!

Listen, please!

It is certainly possible that we can be wrong

03-Jul-2008 (3 comments)
We start to have problems with listening to others and hearing them properly, when we are angry with each other. When our ego is hurt and we feel that we have been insulted, we often want to get back at the person responsible and so we stop listening to them. In these circumstances, we sometimes get very carried away and interpret everything that they say in the worse possible way to make them look bad and foolish to ourselves and others, so as to confirm what we think of them. We might even convince ourselves that they cannot be saying anything sensible or kind because then they would have been kind and sensible to us>>>

SHAMLOO

مرا دریغا دریغ...

تکه تکه شدن اموال شاملو در برابر چشمان دیگران

28-Jun-2008 (6 comments)
همین چند وقت پیش بود که فیلمی از خانه بامداد تهیه شده بود و وسایل و یادگارهای احمد شاملو را در آن فیلم دیدیم و آیدا از عشق برایمان حرف زد و من از دیروز که خبر حراج وسایل و چوب سیگار شاملو و پیراهن و لباس تنش را خوانده ام از شدت کلافگی و خشم مثل مار به خودم می پیچم. شما را نمی دانم ولی خواندن این خبر برایم دردناک تر از خواندن خبر شکستن سنگ قبر شاملو توسط اراذل و اوباش بود و باز دردناک تر از قطع کردن پایش. آدمیزاد از نزدیکانش بیشتر خنجر می خورد تا از دشمنانش، چون می داند که دشمنانش کی هستند؛ آدمیزاد از دشمنش توقعی ندارد اما از اطرافیان و نزدیکان توقعی اندکی شرف و انسانیت و مدارا دارد. >>>

SEX

Zohreh & Manoochehr (12)

12 part documentary about sex in Iran

23-Jun-2008
Part 12>>>

SEX

Zohreh & Manoochehr (11)

12 part documentary about sex in Iran

23-Jun-2008
Part 11>>>

SEX

Zohreh & Manoochehr (10)

12 part documentary about sex in Iran

23-Jun-2008
Part 10>>>

SEX

Zohreh & Manoochehr (9)

12 part documentary about sex in Iran

23-Jun-2008
Part 9>>>

SEX

Zohreh & Manoochehr (8)

12 part documentary about sex in Iran

23-Jun-2008
Part 8>>>

SEX

Zohreh & Manoochehr (7)

12 part documentary about sex in Iran

23-Jun-2008
Part 7>>>

SEX

Zohreh & Manoochehr (6)

12 part documentary about sex in Iran

23-Jun-2008
Part 6>>>

SEX

Zohreh & Manoochehr (5)

12 part documentary about sex in Iran

23-Jun-2008 (one comment)
...>>>

SEX

Zohreh & Manoochehr (4)

12 part documentary about sex in Iran

23-Jun-2008
Part 4>>>

SEX

Zohreh & Manoochehr (3)

12 part documentary about sex in Iran

23-Jun-2008
Part 3>>>