بدنامی برای اسلام وترويج آئين بهائی


Share/Save/Bookmark

بدنامی برای اسلام وترويج آئين بهائی
by alborz
10-Mar-2009
 

این مقاله که از طریق ایمیل به دستم رسید، با منطق و استدلال متفاوتی به بحران جامعه بهایی ایران نگاه می‌کند.  توجیه انسانیت و عدالت از این دیدگاه هم جالب است! البرز

تأثيرات فجايع جمهوری اسلا می ايران در پيشبرد وترويج آئين بها ئی

وهمچنين

بوجود آوردن بدنامی برای اسلام ،تنفرنسبت بشيعيان وسرافکندگی برای تمامی ملت ايران

نويسنده: درابتدا باطلاع خوانند گان ميرساند که آباء واجداد نویسنده ازسادات ، روحانيون وپيشوایان شيعه بوده اند ولکن مانند بسياری دیگرازمرد م ازرفتار جمهوری اسلامی ناراضی ميباشد وخود تا اندازه ای با این آئين تازه آشنا ئی داشته و همچنين اززمان کودکی تا بحال، باداشتن نزدیک بهفتا د سال، شاهد وقایع زیادی درباره افراد بهائی چه درزمان شاه وچه پس از برقراری جمهوری اسلامی بوده است . حال ناگزیر لازم ميداند نکاتی را متذ کرشده شاید روحانيون و افراد صاحب نظروفکرمملکت ، که خود تعداد زیادی را تشکيل ميدهند ، بتوانند دولت را بوظائف اصلی خود متوجه نموده وبخواهند که مشکلات ملّت ،مملکت وهمچنين خود دولت را حل وفصل نماید بجای آنکه با اعمال غيرانسانی خود بجان عده ای بيگناه وحدّ اقل ایران پرست افتاده و اسلام ، ايرانيان وفرقه شيعه رابيشتر بد نام نمايند.

موقعيت دولت : بعد از برقراری جمهوری اسلامی انتظارداشتيم که بتوانيم با دولت جدید ، ایرانی پيشرفته تربرمبنای روحانيِت اسلا م و همچنين حکمتهای نهج البلاغه بوجود آوریم لاکن پس ازمد تی با وقایعی که مرتب اتّفاق افتادند باین نتيجه رسيد یم که نه این ره که توميروی " بگورستان" است.

پس ازاستقرار، دولت بجای وظائف اصلی خود اقدام (بقول خود) بپا کسازی و محدودیت نه فقط بهائيان بلکه غير شيعيان نمود جنگ با عراق وسنی ها . هزاران کشته ؛ مجروح وناقص برای هردو ملت وکشور بوجود آورد و محدودیتهای اقتصادی آنها ر ا تشدید نمود وحتی یکنفرهم نه ازافراد شيعه سنی شد ونه از سنی شيعه ( شيعيان هميشه منتظر فرصتی بوده وهستند که انتقام خون امام حسين (ع) را ازسنی ها بگيرند واین دشمنی نميتواند دردنيای امروز تا آخرالزمان ادامه داشته باشد . جنگ عراق با سنی ها ومجروح وکشته شدن بسياری از شيعيان (همچنين از سنّی ها) سبب فشارومحدودیتهای بييش از پيش برای سنی ها در ایران شد.

درفاصله بين انقلاب تا کنون ضعف و ناتوانی دولت در رفع مشکلات اقتصادی ، اجتماعی ودیگرمشکلا ت مملکت واضح شده منجمله ميتوان گرانی، رکود صنایع و کارخانجات ، کمبودهای مواد غذائی ، فقروبيچارگی بيحد ، بيکاری ، بی خانمانی ، فحشا واعتياد بيش ازحد، دزدی، درگيریهای روزمره اصناف وافراد مختلف وغيره وغيره را نام برد ، لاجرم دولت سعی دارد اذهان ملت دنباله رو خود را (نه افراد بافکروصاحب نظر) با مسا ئل گمراه کننده ای منحرف نماید.

دولت ايران از بيسوادی ،بی اطلاعی وساده لوحی پيروان خود سوء استفاده کرده وميخواهد که ملّت همانطورعامی ، بيسواد ، ساده لوح و دنباله رو بمانندتابتواند روی پای متزلزل خود باقی بماند.

"د ولت کنونی مردم رابطرف انقلا ب ديگری پيش ميبرد " آيت الله منتظری.

پس ارانقلاب درسی سال پيش، همه منتظراسمی جدید برای دولت بودند ونهایتآ اسم " دولت جمهوری اسلامی ايران" انتخاب گردید در حاليکه با عداوت وانتقام جوئی با سنی ها وتحمل نکردن آنان در ایران و همچنين اقدام به ازبين بردن بهائيان ، بعنوان بزرگترين اقليّت مذهبی ايران ، بطریق تهمت جاسوس اسرائيل وآمریکا بودن ، فشاروتعدی بر مسيحيان که اگرترس ازآمریکا واروپای مسيحی نميبود شاید حساب آنهاراهم ميرسيد ند ، و یهودیان که دولت فقط ازترس اسرائيل وآمریکا آنها را تحمل ميکند وفشار و تعدی بر زردشتيان و بالاخره بقيه فرق اسلا م بعد از سنی ها وهمچنين دستجات مختلف سياسی وغيره ، در

حقيقت ميبایست اسم دولت را " دولت جمهوری شيعه ايران" نام گزاری ميکردند.

موقعيّت ايرانيان درداخل وخارج کشور: با فجایعی که مرتب ازطرف دولت:اتفاق ميافتند، دولت افراد غيرشيعه را برعقایدشان بيشتر مستحکم و شيعيانرا بيشتر متزلزل کرده وبرسر دوراهی قرارداده وميدهد . چنانکه تمایل شيعيان بادیان ومذاهب دیگر روزمره زیاد ترگشته ورفته رفته عقيده خودرا ،اگرهم نه درظاهر بلکه درباطن، ازدست ميدهند. با پخش اخبار دستگيری وکشت وکشار بهائيان درسراسر دنيا و واکنش مردم غيرایرانی ، ایرانيان مقيم خارج ازکشوروهمچنين افرادیکه بخارج ازکشورمسافرت مينمایند دراولين برخورد با دیگران ،اکرهم که طرفداردولت باشند ، برای حفظ آبروی خود وجلب افراد دیگر طوری وانمود ميکنند که با دولت وقت نظر موافق ندارند. وایرانيان غيرشيعه سعی ميکنند دراولين فرصت بلا فاصله غيرشيعه بودن خودرا اعلا م نموده وازتنفردیگران نسبت بخود بکاهند.

ئين بهائی وبهائيان: نظرباینکه این روزها در هر گوشه وکنار د نيا صحبت از بهائيان است و گذ شته از ایرانيان غيربهائی ، چه در ایران و چه در خارج ازایران ، افراد دیگرنيزبيش از پيش خواهان آشنائی با وضع کنونی این آئين درایران شده اند بگفتاری دراینمورد ميپردازیم.

برخورد بهائيان با ظلم وستمهای دولت ايران: قبل ازهرچيزاین سؤال پيش ميآید که چرابهائيان ،باگرفتن حقوق حقه از آنان و با اینهمه تهمت ، ظلم وستم ، شکنجه وآزار وبالاخره کشت وکشارشان ، کتمان عقيده نميکنند تا زند گی بدون درد سرومرفهی داشته باشند. جواب آنکه یکی از حکا م ودستورات آئين بهائی این است که هرکسی ميبایست در سن بلوغ ، دیانت ، مذهب ویاغيرمذهبی بودن خود را خود تحقيق وبررسی نموده و بتنهائی انتخاب ومشخص نماید وکور کورانه دنباله رو نباشد . لذا چون هرفرد بهائی دیانت یهائی را خود انتخاب کرده وباو تحميل نشده بنا براین واقعآ بآن اعتقاد وایمان داشته وبایمان خود پایبرجا ميماند . همچنين چون بهائيان بادامه زند گی روحانی پس از مرگ شدیدآ اعتقاد دارند براحتی اززند کی مادی ودنيوی خود ميگذرند. درعين حال ایران نه فقط وطن آنها است بلکه وطن رهبرآنها بوده وبرای آنها مقد س هم نيز هست ( مانند مکِّه برای مسلمين وشيعيان) وبرای آن هرخد متی که بتوانند بکنند با افتخار انجام ميدهدند.

برخورد افراد صاحبنظرغير بهائی با موقّيت کنونی بهائيان: افراد صاحبنظر و نویسند گان غيربهائی اعتراضات وشکایات خود را ، درمورد وضع کنونی بهائيان ، ظلم وتعقيب وبالاخره کشت وکشارشان ازطرف دولت ایران ، مرتب بدولت ایران، سران کشورهای دیگر، افراد ومراجع صاحب نفوذ فرستاده و خواهان جلوگيری از این ناعدالتيها درقرن بيست و یکم شده و ميشوند . اخيرآ دولت مصر پس از تفحصات متداوم باین نتيجه رسيد وعد م وابستگی سياسی بهائيان را بدولت اسرائنيل اعلام داشت و آنان را واجد دریافت حقوق حقّه ملی خود دانست . دولت مصر با این اقدام بعنئوان یک کشوراسلا می ، حقيقت گوئی و عدالت واقعی خود را بجهانيان ثابت نمود. این راستی ودرستی و حقيقت گوئی سبب اعتماد بيشتر مصریان نسبت بد ولت خود نيز خواهد شد.

اميد است حد اقل اعراب و ترک ها ی سنی آبرو وحيثيّت اسلا م و سايرمسلمين را حفظ کنندإ

 مختصری درمورد بعض وقايع تاريخی و نتايج آنها: البتّه همانطورکه اغلب هموطنان ميدانند ، ازابتدای تشکيل آئين بهائی ، اززمان احمدشاه تا کنون بهائيان (ازبچه ، زن ومرد و پير تاجوان) ، متداومآ در ایران مورد تعدی و شکنجه وآزار بوده اند و بيش از بيست هزارازآنان ، پس از شکنجه باوسائل مختلف، بقتل رسيده اند. ولی درنتيجه ملّت بيش ازپيش متوجه اين آئين شده و بسياری بآن گرويدند. قابل توجه است که روحانيون وملت ازاین یش آمد ها درس عبرت نگرفته وباز دردوره محمد رضا شاه حجت الاسلا م محمد تقی فلسفی با نطق وشعارهای ضد بهائی خود دررادیو، ملت عامی آ نزمانرا برعليه بهائيان شورش داد ت ااینکه عدّه ای ازآنانرا شکنجه و آزار داده وازمحلهای خود متواری نمودند امّا درنتيجه ایرانيان باز بيش ازپيش متوجه این آئين شده وبسياری ازمرد م بمطالعه و کا وش احکام آن پرداخته و متعا قبآ باین آئين پيوستند بطوریکه تعداد آنها درايران درزمان انقلاب ببالای سيصد هزار (۳۰۰،۰۰۰ ) رسيد و بعد ازشيعه بالاترین رقم ازپيروان فرق مذهبی را در ایران بدست آوردند . با  خدمت بزرگی که حجت الاسلا م فلسفی بآنان کرد ، آز آنزمان دوره جدیدی برای بهائيان آغازشد همچنانکه بسياری ازجوانان بهائی که در شهرستانها تحت فشارو آزارواقع شده بودند، بنابراحکام وتوصيه آئين خود بامر تحصيل وآموزش حرفه ، لاجرم محلهای خود را ترک نموده وجهت تحصيل بشهرهای بزرگتر ویا بکشورهای پيشرفته عزیمت نمودند . بيشتراین افراد با مقدار کمی پول کشوررا ترک نموده وبا کاروکوشش تحصيلات خودربپا یا ن رساندند و درحال حاضر ازپزشکان ، مهند سين ، مخترعين ، پژوهشگران وپروفسورهای درجه اول درتمام د نيا ميباشند که سبب افتخار مملکت وهموطنانمان خود شده اند . حال این افراد ، با درجات عالی تحصيلی، آئين خود را بافراد کشورهای محل تحصيل واقامت خود متداومآ ارائه نموده ومينمایند ،

چنانچه هزاران ازهمدرسان و همرد یفان آنان دراین مشاغل مهم وهمچنين تعداد زیادی از افراد برجسته دیگراز کشورهای مختلف ومترقی جهان باین آئين گرویده اند ، درحاليکه همکلاسان قد یم غيربهائی آنان ، درایران ودرآن شهرستانها ، با بضاعت مزجاة ومشکلات امروزی مملکت زندگی را بسرميبرند . مسلمآ اگرگفتارفلسفی وفشار وآزارمردم "عامی وبيسواد" براینان تحميل نميشد ، بسياری از آنان باین اهداف ومقامهای عالی وشایسته دسترسی پيدا نکرده وآئينشان نيزدردنيا چنين پيشرفتی نمينمود.

بنابراين: مقدار قابل ملاحظه ای ازپيشرفتهای علمی واجتماعی بهائيان وهمچنين پيشرفت آئين بهائی ، چه درايران وچه درخارج ازايران ، مد يون لاطائلات وسخنان ضد بها ئی حجت الاسلا م فلسفی ميباشند.

پس ازگذشت آن وقایع ، مخالفين بهائيان انتشاردادند که فلسفی مبالغ هنگفتی از بهائيان دریافت نموده تا بوسيله گفتار خود مرد م رامتوجه آئين بهائی کند . جالب اینجا است که هيچگاه فلسفی را کسی نه اعدام و نه زندان کرد وحتی تعقيب هم ننمود.

سرگذشت دوران فلسفی خود ميتوانست باز تجربه و د ر س آموزنده ای برای رهبران د ولت کنونی ايران باشد.

استفاده نمودن از بهائيان: بهائيان جهان ( نه فقط بهائيان ایرانی) ،ازهر مملکت ، ملت و طایفه ای ، بخاطراینکه ایران زادگاه ، بقول خودشان، "پيام آور" شان ميباشد ، با یران علا قمند بوده ودرصد د آنند که از ایران " بهشت برين " بسازند وبدون هيچ نظر سياسی حاضرند باین مملکت خد مت کنند . همچنين رهبران دولت خود ميدانند که بهائيان ، چه موافق وچه مخالف دولت ، ميبایست از دولت خود پيروی نمایند. با این مقدّ ما ت دولت ميتوانست ازاین افراد برجسته بهائی، بازچه ایرانی وچه غيرایرانی، استفاده

نموده وبا کمکهای آنان وافراد دیگر، مملکت را از هرنظر پيشرفت دهد . وهمچنين در موقعيت پيشرفته کنونی جهان، عدالت واقعی اسلا م را بايرانيان ومرد م جهان نشان داده وبا زند گی مسالمت آميز و افتخار آئين اسلا م وفرقه شيعه را بيشتر ترويج دهد.

دولت جمهوبی اسلامی با عملکرد خود ، منجمله ؛ پرده ازدو حقيقت برداشت حقيقت آئين بهائی وهمجنين روش غيرانسانی دولت شيعه که سالها روحانيون انتظار آنرا داشتند . اگرازنظرخود رهبران دولت نگاه کنيم ، بزرگترین اشتباه دولت شيعه درمورد بهائيان ، تعقيب وآزار آنان بود که مرد م را باز بيش از پيش را قب بتحقيق درمورد این آئين نمود. درحاليکه اگرکاری بکارآنان نداشتند ، مانند زمان شاه ، مرد م بهائيان را با برداشتها وتهمتهای تلقين شده ازطرف روحانيون شيعه ميشناختند واین آئين درپرده خفا باقی ميماند. نتيجتآ هرضربه ایکه دولت کنونی ایران ببهائيان وارد آورد و یا بيا ورد چند ين برابر آن موجب توجه ، ترحم و تما یل مرد م ازهرفرقه ودسته ای چه در داخل وچه در خارج مملکت وچه ایرانی وچه غيرایرانی ، باین آئين

خواهد شد . همچنين ، نظرباینکه دولت ایران تنها دولت اسلا می شيعه دردنيا ميباشد ، پخش اخبار اين جنايات وفجايع نه تنها سبب بد نامی ، ننگ و تنفر مردم داخل وخارج مملکت نسبت بفرقه شيعه ، بعنوان يکی از بزرگترين فرق اسلا م ، ميشوند ، بلکه سبب بد نامی برای د يا نت اسلا م و مسلمانان بطورکلی و بزرگترين فرق اسلا م ، ميشوند ، بلکه سبب بد نامی برای د يا نت اسلا م و مسلمانان بطورکلی و همچنين سرافکند گی، خفّت وشرمساری تمامی ملت ايران در دنيا نيز خواهند شد.

کمک غيرمستقيم دولت بترويج بيشترآئين بهائی: اززمان استقرارجمهوری اسلامی و دستگيری و نابود کرد ن سران بهائی واعدام افراد دیگرازآنان ، باهرکشته هزاران پيرو دیگربوجود آمد وتا کنون تعداد آنان درجهان به بيش از شش ميليون (۶۰۰۰،۰۰۰) رسيده است . با پخش اخبار درمورد رفتارغير انسانی و ضد بهائی دولت ایران درد نيا ، افراد مختلف ازهرنژاد وکشورمتوجه این آئين شده ودرنتيجه تعداد آنان روزمره و سریعآ رو بافزایش ميباشد . هچنين با تهمتهای دولت بافراد بهائی ولکن شناختی که مردم از آنان دارند ، بهائيان درایران بين مرد م هم عا می وهم با سواد ، مورد احترام بيش ازپيش قرار گرفته اند .بدیهی است که تناقض بين تهتمتهای دولت وشناخت مردم از بهائيان سبب آبرو ریزی وعد م اعتماد ملت نسبت بدولت شده و نتيجتآ گرایش مرد م باین آئين همچنان بيشترخواهد شد ونهایتآ باین آئين خواهند گروید. بنا براین وبدون شک ميبایست قبول نمود که دولت جمهوری اسلا می ايران خود در ترويج سريع آئين بهائی نقش بسزائی داشته و دارد.

 

آئين بهائی و روحانيون شيعه: پس ازانقلا ب شيعه اسلا می ایران، کتابهای اصيل این آئين که توسط خود بهائيان نوشته شده بودند ازطرف دولت مصا دره شده ولی دردسترسی روحانيون قرارگرفتندد. همچنين مأمورین ضبط کتابها مقداری از کتابهائيکه مورد توجه آنان بودند نزد خود نگاهداشته ومخفيانه دردسترس بعض ازافراد صاحبنظر وتحصيل کرده نيز قراردادند.

درحال حاضر، با گرفتن اطلا عات ازاینترنت ورسانه های دیگروهمچنين خواند ن این کتابهای اصيل بهائی ، نه فقط مرد م صا حب نظروبا فکرایران بلکه تعداد زیادی از روحانيون نيز بيشتر با حقایق اعتقادات واحکام این آئين آشنا شده و طرفدار حقوق حقه آنان شده اند. گرچه بيشترروحانيون وپيشوایان شيعه هریک بنوبه واختيارات خود درزمانهای مختلف مثلا" درزمان آقای فلسفی نقشی در راه از بين بردن بهائيان داشته و اقداماتی انجام داده اند ولی بعض از آنان پس از مدتی بکرده های خود بصورت واقع بينانه نگاه کرده و شاید ناراضی بلکه پشيمان هم نيزشده باشند. درایجا شایسته است متذ کرشویم که تعدادی ازروحانيون

وپيشوایان با درایت و تجربهء در ایران ، خودبخود، بنکات فوق توجه نموده و خواستا رجلوگيری ازفجايع ونا عدالتيهای دولت و بيشتر بد نام نمودن ديانت مقدس اسلا م و تنفر مردم ( چه ايرانی وچه غير ايرانی در جهان) از فرقه شيعه شده اند.

آیت الله منتظری و حجت الاسلا م محمّد تقی ميبد ی برای دفاع از عدالت و احترام بحقوق بشر ودر نهایت حفظ آبروی فرقه شيعه و شيعيان، مقام و زندکی خود رادر خطر انداخته و فتواهائی در اینمورد انتشارداده اند. مردم جهان درمورد اقدامات تحسين آميز این افراد، درمقابل فجایع زمامداران وقت، قضاوت مينمایند؛ همچنانکه درتاریخ بشریت نيز ثبت خواهند شد.

با درنظر گرفتن آنچه که ذکر شد ، با بد نام وخراب نمودن اسم اسلام و شيعه بعض از رهبران شيعه دشمنان شيعه شده اند واین از حد تحمل خارج و مشمول تعقيب قضائی مسئولان ميباشد.

مسلمآ با سعی وکوشش علماء و رهبران با درایت وهمجنين مسئولان واقع بين ميتوان این بد ناميها و

 صد ما ت را تا اندازه ای ترميم واز پيشرفت بيشترآنها جلوگيری کرده و نام وچهره ناشا یستی را که دولت وقت از شيعه و ایرانيان نقش کرده ا ز ليست جنايتکاران بين المللی خارج نمود.

با تشکرات فراوان: ف. خد متگزار

 ۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۷ 

 

 

 

 

   

Share/Save/Bookmark

more from alborz
 
Amir Sahameddin Ghiassi

That is what the evil people want.

by Amir Sahameddin Ghiassi on

The people who want hate and disunity and wish to sell their weapons and drugs are the only one who have been benefited from these hates.  Hate is their business, if the people are not united and so they can control them.  They are marketing war and hate in the whole world.  Ben Laden brought war in the Middle East and the brothers killed each other.  The families are destroyed and the young people use drugs.  The hate between religions, nationalities and races is a divice in their hands. Million of millions people are killed just because of these hate. If there is not hate who will buy their weapons and drugs.  A bomb is one million dollars; if there is peace who will buy this?  Who lose and who win?   The huge companies of insurence and ....win and we lose.  We all lose. 


amigo19

Had they known that Bahais love and respect Islam and Muhammad

by amigo19 on

You know? whoever that wants to join the Bahai faith must first investigate and then accept and respect the previous messengers of God like Christ, Mohammad and others. Unfortunately one of the obstacles in this way is that people in these territories due to the misinformation of their religeous leaders or the bad behaviour of some muslems are reluctant to accept Muhamad as one of Messengers of God.