انتقاد از ترجمه فروغ

دو نگاه به یک شعر


Share/Save/Bookmark

انتقاد از ترجمه فروغ
by Mahvash Shahegh
18-May-2011
 

به جرأت می توان گفت که فروغ فرّخزاد (۱۹۳۵- ۱۹۶۷) اوّلین شاعریست دردرازنای تاریخ شعر فارسی که شعرش از جنسیّت او و از دلیریش در بر ملا کردن این امر خبر می دهد. ما زنان ایران همگی وامدار این بانوی دلیر در شعر فارسی و پیشقدم در رهائی و آزادی زنان هستیم.

قبلاً درمقالۀ (۱) دیگری فروغ را با پروین مقایسه کرده بودم. در شعر پروین اعتصامی (۱۹٠۷ – ۱۹۴۱) که فقط ۲۵ سال یعنی حدود یک ربع قرن پیش از فروغ می زیست با همه صلابت و فخامتش، خوانندۀ ناشناس به شعرهای او نمی تواند جنسیّت شاعر را گمانه زند و براحتی می توان بجای پروین یک اسم مردانه زیر شعر گذاشت. مثالی که در این مورد از شعر پروین داده بودم شعریست که او برای سنگ قبرش سروده: " آنکه خاک سیهش بالینست / اختر چرخ ادب پروینست / گرچه جز تلخی از ایّام ندید / هر چه خواهی سخنش شیرینست....."

در حالی که فروغ در شعر " بعدها " که برای مرگش سروده می گوید:

در اتاق کوچکم پا می نهد
بعد من با یاد من بیگانه ای
در بر آیینه می ماند بجای
تار موئی، نقش دستی، شانه ای

با چند واژۀ نقش دست، تار مو و شانه، شاعر پرده از جنسیّت خود بر می دارد و زن بودنش را بر ملا می کند. این خصوصیّت زنانگی شعر فروغ درک و ترجمۀ اشعار او را هم توسّط جنس مخالف با مشکل روبرو می کند زیرا که از دو دیدگاه مختلف به جهان نگریسته می شود.

اخیراً با یکی از شاگردان نیمه-ایرانی، نیمه آمریکائیم شعرهای فروغ را می خواندیم تا به شعر " گناه" او رسیدیم.

گنه کردم گناهی پر ز لذّت
در آغوشی که گرم و آتشین بود
گنه کردم میان بازوانی
که داغ و کینه جوی و آهنین بود

پرسش شاگردم که چرا فروغ واژۀ " کینه جوی " که بار منفی دارد را بکار برده در حالی که بقیّۀ صفت ها ی بکار برده شده همه مثبت اند، مرا بفکر و به سراغ رجوع به ترجمۀ انگلیسی آن انداخت. در این جا پیش از شروع به بحث در بارۀ ترجمه باید اشاره کنم که مترجم مرد (۲) این شعر و برگزیده ای ازدیگر شعرهای فروغ از اساتید مسلّم شعرو ادب فارسی و از مترجمان توانای زبان فارسی به انگلیسی ست. بنابر این آنچه که می خواهم در اینجا بیاورم نه انتقاد از ترجمه است و نه خرده گیری بلکه صرفاً مسألۀ دو دیدگاه است که از جنسیّت و مسائل مربوط به آن سرچشمه می گیرد.

چندین واژه در این شعر وجود دارد که مترجم با نگاهی مردانه به آنها نگریسته و آنها را ترجمه کرده است.

یکی ازین واژه ها، واژه ی " کینه جوی" است که فروغ در مصرع آخر بند اوّل شعرش آن را بکار برده است. آقای مترجم، این واژه را به " violent " ترجمه کرده که معنی " قاهرانه، جابر" می دهد. در حالی که معنای " کینه جو" همان طور که شاگرد دختر من هم به درستی دریافته بود معنای منفی سابقه دارتری دارد و به زبان انگلیسی به "vengeful " ترجمه میشود. پس این اختلاف از کجاست! به نظر من این اختلاف ناشی از جنسیّت است. با نگاه یک زن، مرد گرچه می تواند همزمان معشوق، دلدار، هم فکر، همسر، دوست باشد در عین حال آن اختلافات جنسیّتی: نابرابری حقوق زن و مرد، اجحافاتی که در درازنای تاریخ از طرف مردان به زنان وارد شده است و دیگر قضایا، هنوز در ته وجود و پس پشت فکر زنان باقیست و در حقیقت آتشی ست زیر خاکستر که فروغ فقط با آوردن یک واژه خواسته به آن اشارت کند و آن را بیشتر دامن نزند.

نکتۀ دیگر این که در رابطۀ صرفاً جنسی هماغوشی زن و مرد، این مرد است که به درون زن داخل می شود و در حقیقت او را بنوعی تصاحب می کند و تصاحب هم می تواند با یک کینه جوئی و انتقام گیری همراه باشد.

از دید و در شعر خانم سیمین بهبهانی نیز نوعی کینه توزی از طرف مردان به زنان دیده می شود، آنجا که می گوید:

ای مرد من زنم انسان، بر تارکم به کین توزی
گر تاج خار نگذاری، گل ریختن نمی خواهم

در ترجمۀ شعله وُلپ (۳) از شعر " گناه " فروغ هم " کینه توز" به " Vindictive " ترجمه شده است.

نکتۀ دیگر مورد اختلاف بین دید زن و مرد در شعر زیر است:

در آن خلوتگه تاریک و خاموش
نگه کردم به چشم پر زرازش
دلم در سینه بی تابانه لرزید
ز خواهش های چشم پر نیازش

برای آقای مترجم، " چشم پر نیاز"، نیازی که در چشم یک مرد در رابطۀ جنسی با یک زن دیده می شود با واژۀ " glowing " (۵) به معنی "درخشان" ترجمه شده. از نظر یک مرد، خواهش های نفسانی چشمان مرد را درخشان می کند در حالی که برای خواننده و مترجم زن آنچه که در چشم مردی در آن لحظاتی که فروغ توصیف کرده دیده می شود " هوس" و میل به ارضاء و خاموش کردن نیازهای جنسی است. یعنی آن چه که به انگلیسی به آن " lust – longing" گفته می شود و نه " glowing". تایید این گفته شعر خود فروغ است که در ادامۀ همین شعر از واژۀ "هوس" استفاده می کند و نه عشق: " هوس در دیدگانش شعله افروخت... ". و باز در ترجمۀ ولف هم از " lust – longing" استفاده شده است.

طبیعی ست اگر همۀ این نکته های ظریف زنانه از نگاه یک مرد پوشیده بماند. شاید هم جنس مخالف کاملاً ازین حسّاسیت های زنانه، نا آگاه و بی خبر باشد.

امیدوارم با همین دو نمونه توانسته باشم دیدگاههای دو جنس مخالف را در یک شعر نشان بدهم.

مه ۲۰۱۱

(1) مرگ و زندگی

(2) Remembering the Flight: Twenty Poems by Forugh Farrokhzad = A Parallel Text in English and Persian. Selected and Translated by Ahmad Karimi Hakkak.

Canada: Nik Publisher, 1997.

(3) Sin: Forough Farrokhzad

(4) In that dim and quiet place of seclusion
I looked into his eyes brimming with mystery
My heart throbbed in my chest all too excited
By the desire glowing in his eyes

(5) The Subjection of Women:

THE SUBJECTION OF WOMEN (JOHN STUART MILL)
The Subjection of Women (Wikipedia)


Share/Save/Bookmark

more from Mahvash Shahegh
 
Mehrban

BDM you are absolutely on target

by Mehrban on

Once she (Forough) is assigned a moral position of pioneer in women's imancipation and liberty, all sorts of moral issues become relevant.

Ms. Shahegh by saying that one should not look at a poets life from a moral perspective (which I agree with).  Negates the fact that she (Ms. Shahegh) has already by the virtue of her statement which you have bolded has entered the discussion into the moral realm.    

 

Ps.  Why was BDM's comment deleted?  


Anahid Hojjati

Ari,

by Anahid Hojjati on

Forough is not my territory, and it is great that her poetry appeals so much to men too. All great poets appeal to both sexes.


default

thank you all for your comments

by Mahvash Shahegh on

Azadeh jaan, I, totaly, agree with you that we should not make a moral judgment. You answered for me.

Anahid jaan, yes, I can or may be I should continue my research in this regard into Forough's other poems.

Afsaneh jaan, very well said and explained. That was my exact feeling when writing this piece.

Thank you all very much.


Ari Siletz

Anahid

by Ari Siletz on

The idea is to demonstrate that men too feel addressed by Forough, contrary to the suggestion of Ms. Shahegh's thought provoking article. Neither gender has specific claim to this artist's genius.

Apologies for seeming to tread on your territory; what we notice or take away from a poem is of course a matter of individual perception and capacity.


Hafez for Beginners

violent vs. vengeful

by Hafez for Beginners on

Mahvash jan: Thank you for the subtlety of observation. My take would be that "Violent" has less of an emotional connotation - "Vengeful" has a stronger emotional undercurrent, a history. That's the most basic difference between the two terms, to me

As for the excerpt - my personal take


گنه کردم گناهی پر ز لذّت
در آغوشی که گرم و آتشین بود
گنه کردم میان بازوانی
که داغ و کینه جوی و آهنین بود

In the 4 lines - you sense both the man and the woman being in another emotional place,  while physically enjoying being together, too. She: is feeling, or mocking guiltHe: is feeling or giving off the sense of  vengeance

Physical pleasure is consummated without the equivalent emotional pleasure between these two - being drowned in the justified/unjustified guilt and the hovering  vengeance

It read sadly to me,  that the woman isn't accessing the pleasure of emotional intimacy - with the "guilt" and "vengeance" references hovering in between the lines - while achieving the physical pleasure she feels free to express. 

Thanks for the post.

 

 


Anahid Hojjati

Ari jan, are you an expert

by Anahid Hojjati on

about what Forough gives us access to in her poem? as a woman, i think I have about as much insight as you if not more into Forough's poetry.

Ari, From two lines that you quoted, it appears that she was.


Ari Siletz

Anahid, poem stands on its own

by Ari Siletz on

kine joo is the perfect word to describe the rapaciousness of intense love making. Seeking to assign a specific person or relationship to the poem is fine, but not so far as to undermine how Forough so generously gives us access to the primordial. By the way, can you tell who was on top when she had the orgasm? Another "sin:" female aggressiveness during sex.


Anahid Hojjati

Mahvash jan, as far as main point(s) of the article

by Anahid Hojjati on

I have to say that sometimes it is hard to interpret what a poet exactly meant.   What Forough wrote in one poem cannot always be interpreted as something that she definitely believed in unless we can use evidence of her other poems and her life. Did she really think that men are vengeful? Why did she use the word vengeful when writing about being in someone's arms? did she mean the person she wrote about was vengeful of her? what if she imagined making love to someone and as a married woman, the only way she assumed other men would make love to a married woman would be if they were vengeful towards her husband?

I was about to write this comment first time I read your blog but then I thought maybe she really thought a man could be vengeful towards her and she would be making love to him? but how are we going to know that? we cannot claim that we know exactly what went on in Forough' s mind as she wrote her lines. To complicate the matter, more than four decades after she wrote her poem, we are interpreting it and we are burdened with everything that has happened in between regarding relationships between men and women.

Mahvash jan, I think you have started a valuable discussion but to make it more meaningful, you need to do more research into Forough' s other poems. then you will find out whether she really thought men were vengeful towards her and not only that but to find evidence that she would be willing to make love to a man who was vengeful towards her. As far as other main point of your blog which is bringing to attention the fact that men translate Forough's poems differently, we are given limited evidence of it in your article. Also, each person brings their own take to a translation of poem. I do agree with you that vengeful is better word to use than violent.


Azadeh Azad

Dear Mahvash

by Azadeh Azad on

Sorry for having commented outside the main point of the article. I thought answering to BDM's preoccupation would help him (and others like him) look at Forough's poetry (and its translations) beyond morality issues.

Cheers,

Azadeh

 


Ari Siletz

gonah=orgasm

by Ari Siletz on

تن من در ميان بستر نرم
بروي سينه اش مستانه لرزيد

 

Over-emphasis on the marital status of either party pulls toward soap opera, and Forough invariably transcends that. Why did orgasm have the shame of a sin for this Iranian woman? The question pulls toward the self-view imposed by our society on women, which makes Forough poetry politically relevant today. Beyond that, why is sexuality intertwined with negative emotions--shame, jealousy, deceit..." The question speaks to human psychology/biology, which will probably keep Forough relevant beyond today's issues.


default

valuable info.

by Mahvash Shahegh on

Thank you so much, Dr. Saadat Noury for your valuable information on Jahan Khatoon.

baa eraadat va ehteraam-e faraavaan.

Anahid jaan, thanks for your nice comment and pay attention to the main point of the article which is the translation rather than other side points;-(((


Azadeh Azad

For Bitter Divorced Man

by Azadeh Azad on

You say, 

"her sexuality included having an affair with a married man."

Yes, and? What are you trying to say, Bitter Man? That it is wrong for a woman to have an affair with a married man? You are being moralistic and if there is anything wrong, it is a moralistic, and consequently religious, approach to life and relationships. Nothing is sacred, not family and not husband-wife relationship. One needs to analyse every situation separately. The world is not black and white, and as Mash Ghasem puts it "Life is complicated."

What Forough felt and what she wrote about her feelings in her poetry would have been the same if Golestan were not married. These two people lived their lives beyond petit moralities that you defend; hence their greatness.

Cheers,

Azadeh


Anahid Hojjati

Thanks Souri jan for your coment and thanks Mahvash for the blog

by Anahid Hojjati on

I would like to thank Mahvash for her thought provoking blog regarding Forough's use of word "vengeful".  I enjoyed reading the blog and thanks all friends who are adding to the discussion with their comments on the thread.


Souri

The speculation of an empty mind :))

by Souri on

(az taravoshat yek maghz e khaali :))

Anahid jon: About the poem Gonah, from what I have heard, I've got the feeling that it was about her affair with Shamloo, while she was still married to Shapour.


Anahid Hojjati

Do we know she wrote sin as she was having relationship with ...

by Anahid Hojjati on

with Golestan. I have to check the timeline. For all I know right now, her sin poem can be a flight of imagination not something she was engaged at the moment in. Later she had affair with a married man but did she write about that? I have to research more. As I remmeber (I may be wrong), her poetry became less about love poems as became older. Any one know the time lines here.


M. Saadat Noury

جهان خاتون

M. Saadat Noury


 

Notable Iranian Female Poets

//www.irandokht.com/editorial/print.php?area=pro&sectionID=8&editorialID=2237
جهان ملک خاتون
شاعری از قبیله ی جسارت
//www.rozanehmagazine.com/Rozanehweb/Jahanmalekkhatoon.htm

آیا شاخ نبات و معشوق حافظ همین جهان ملک خاتون است //forum.behtarin.com/showthread.php?t=15421

جَهان ملک خاتون دختر جلال الدین مسعودشاه بن شرف الدین محمودشاه اینجو

//fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
xx


Soosan Khanoom

Souri

by Soosan Khanoom on

You are right ....... Forough has thought us many things ....

She has though the Iranian women that there is no shame in being a woman.  

A woman with her needs and her desires. 


Soosan Khanoom

Mehraban

by Soosan Khanoom on

Poetry is not a jukebox that someone just put a few coins in it and it gets to play its favorite music ...

Poetry is not really an art that can be learned  ....

Poetry is a feeling .... an honest and deep feeling that comes form within

If it was not because of her love for the other man she could have never ever produced such a beautiful poetry  .... I mean at least for the poems that she wrote expressing her desires, her longing and her love ......

 


Souri

Not exactly Mehrban

by Souri on

Taking a lesson from one person, one story or one other thing, is something personal. I, personally think that I learned a lot from Frough's way of expression, in my youth (and I'm forever grateful to her)

As you may have noticed, many ( I mean many many) other women think the same way as I do. So if this is not your case, good for you, but you can't generalize it to all the people and saying: There's no lesson in Frough!!

There's no lesson in Frough, for you, maybe! This is not the case for many other women including myself.


Mehrban

There is no lesson in Forough but

by Mehrban on

great POETRY.  To diminish her amazing literary strength by soft issues of bravery, honesty (only) is a huge disservice to her.

When you make her about anything else but poetry, then questions like the one posed by BDM become relevant.  


Souri

BDM

by Souri on

The lesson that Frough gave us, is about the courage and breaking the rules! She is not being admired for her courage to have an affair with a (or more) married man, but only for her courage to say it to the world, when she did it!

I was about to write a long comment on this, when I saw Soosan Khanoum's comment which says it all.

I support what she said in that comment.


Mehrban

Mash ghasem jaan

by Mehrban on

..... however politicising Forough as the champion of Iranian women's liberation is also a bit (putting words in her mouth).  When she says In Fatheh Baagh

همه میترسیدند

همه میترسیدند اما من و تو 

به چراغ و آب و آینه پیوستییم

و نترسیدییم

She is talking about herself also talking about her (male) partner that was not afraid.   As she says in an interview, poetry is a serious responsibility for her and she says "a serious responsibility to myself".             

 


Soosan Khanoom

..........

by Soosan Khanoom on

Forough was not the only woman among Iranian women to have a love affair. She was the only woman who did not afraid of expressing herself in the most beautiful possible way that she ever could and that is through her poetry. I truly admire her for her honesty and her bravery. 

Love poems come from heart and a true poet should not be shy in expressing herself ....... 

Thinking that Iranian women are exceptions to the rules is like saying there is no gay in Iran .....  

 


Mash Ghasem

مرثیه‌های خاک

Mash Ghasem


به جُستجوی تو
بر درگاهِ کوه می‌گریم،
در آستانه‌ی دریا و علف.

 

به جُستجوی تو
در معبرِ بادها می‌گریم
در چارراهِ فصول،
در چارچوبِ شکسته‌ی پنجره‌یی
که آسمانِ ابرآلوده را
قابی کهنه می‌گیرد.
. . . . . . . . . .

 

به انتظارِ تصویرِ تو
این دفترِ خالی
تا چند
تا چند
ورق خواهد خورد؟

 

 

جریانِ باد را پذیرفتن
و عشق را
که خواهرِ مرگ است. ــ

 

و جاودانگی
رازش را
با تو در میان نهاد.

 

پس به هیأتِ گنجی درآمدی:
بایسته و آزانگیز
گنجی از آن‌دست
که تملکِ خاک را و دیاران را
از اینسان
دلپذیر کرده است!

 

 

نامت سپیده‌دمی‌ست که بر پیشانی‌ِ آسمان می‌گذرد
ــ متبرک باد نامِ تو! ــ

 

و ما همچنان
دوره می‌کنیم
شب را و روز را
هنوز را...

 

۱۳۴۵ ۲۹ بهمنِ

//www.shamlou.org/index.php?q=node/508


Mash Ghasem

BDM, Forough and her sensitivities are simply beyond you ken

by Mash Ghasem on

Mr.Golestan and her had a love affair, unseen in entire Iranian history. How you keep repeating one phrase, like a khoroos be mahl, is an indication of your sensitivites or lack of.

We all see and understand different things in different lives, some refer to it as : aesthetics of perception.


Bitter Divorced Man

When it is said that,,,

by Bitter Divorced Man on

.

When it is said that Forough's poetry speaks of her sexuality; her sexuality included having an affair with a married man, did it not?  They had sex, did they not?  So then, it is unfair to say she is a pioneer in Iranian woman liberation but at the same time exclude her personal behavior from her life's achievements, is it not? 


default

lost in posting

by Mahvash Shahegh on

 

I just wanted to add that I had finished my article with this master quote of John Stuart Mill in the book of "The Subjection of Women" who says:

 "شاید بتوانیم به درستی ادّعا کنیم آنچه که مردان در بارۀ زنان می دانند یا فکر می کنند که می دانند، به نحوتاسّف آوری نا کامل و سطحی بوده و خواهد بود تا زمانی که زنان آنچه را که

باید گفته شود ، خود بگویند. "

 which was lost in posting


Mash Ghasem

...

by Mash Ghasem on

Thank you BDM for the info: from another DM (dear brother nothing is worth bitterness, just spit it out and enjoy life!) cheers

Ms. Shahegh I don't have too many sources on her either. Can't find anything on the web, need to pull out some of journals and stuff. It'll take a day or two. Will post it here, thanks again for the article.


Bitter Divorced Man

Ebrahim Golestan is also a photogrpher

by Bitter Divorced Man on

.

 

Ebrahim Golestan, among other things, a photogrpher, source: //mubi.com/cast_members/22041


default

not of my interest

by Mahvash Shahegh on

Dear BDM

When I am talking of Forough, I am talking about her poems and the style of her poetry. I am not interested in her private and personal life or how many men she had slept with.  It is not my domain of interst & research.

Mash Ghasem, unfortunately, I am not familiar with Jahan Khatoon. Would you please provide me with some more info. on her. Thank you in advance.